آموزش هنــــــــــــــر

به سوی طراحــــــــــــــــــــــــی مدرن . آموزش مستقل هنر مــدرن
به سوی طراحی معاصـر . پست مدرنیسم و معاصریت در طراحی
رنـــــــــــــگ . آشنایی با مفاهیم پیچیده ی رنگی . ساختار در رنگ
آشنایی با مــــــــــواد ، متریــــــــــــــال و ابــــــــــــــــــــــــــــزارها
پژوهش در هنــــــــــر . به سوی ادراکات شخصی . شخصی سازی

© Copyright - Habib Rezaei