<      Back                    <<     Home

دو گزاره ی هنری

جهان #معاصر ما را مجبور می کند بر پاسخهای روتین، کلیشه ای و رایج، غلبه کرده و پاسخ های حساس تر و واضحتر را توسعه دهیم –
#هنر#معاصر خواستار آن است که ما نگرشها و ادراکات خود را همواره به چالش بکشیم . چه در جایگاه #معلم#هنر و چه در جایگاه #آرتیست. این مسئولیت ما خواهد بود که به میانجیگری این تجربیات بپردازیم

آنچه می آموزیم آیا #ذهن ما را باز، جهان مقابلِ ما را گسترش, محدودیت ها و کژتابی های #ذهن ما را کاهش, و دنیایی ورایِ این جهانِ در دسترس، در برابر ما می نهد ؟
یا نه ! جهان را به آنچه آموخته ایم #تقلیل می دهد ؟ #طراحی نمیخواهد جهان را به آموخته های ما تقلیل دهد

حبیب رضایی