<      Back                    <<     Home

اصالت اثر هنری

امروزه , زمان به گونه ای دیگر در حال باز تعریف است . عناصر , اشیا و فرآیندهای جدید با تغییر در زندگی روزمره , سرعت زندگی را  نیز دستخوش تغییر کرده اند. این تغییرات وسیع گاها یک سوال ایجاد میکنند : معنای  زمان چیست ؟ سوال های بنیادینی از این دست , اشاره ای است ضمنی به پرسش درباره ی اصالت وقایع , رخدادها و فرآیند ها . م م

مدرنیته به مثابه یک فرآیند طی چندین قرن به صورت عام و طی چند قرن به صورت خاص تلاش کرد تا نظمی جدید بر اساس سوال های جدید و خواست ها و نیازهای جدید طرح کند.  آنچه در این میان اهمیت دارد این است که مدرنیته (تغییر رو به جلو ) از کجا آغاز گردیده است ؟ م

مدرنیته با سوالهایی در ذهن  و پاسخ هایی در ذهن آغاز شده است.  این سوال و جواب ها قرن ها ادامه یافت و طی این فرآیند , این جهان جدید ذهنی به آرامی جای خود را در میان طبقه های مختلف اجتماعی باز کرد.  محصول این فرآیند شکل گیری پدیده ای به نام مدرنیزم است. م م

امروزه در جوامع در حال توسعه  دو دیدگاه کلی درباره ی مدرنیته وجود دارد. دیدگاه اول این است که میتوانیم از مسیرهای کوتاه تری برای دست یافتن به این مدرنیزاسیون استفاده کنیم . تلاشهایی که در ایران و ترکیه صورت گرفت از این دست می باشد. شروع عصر جدید در این کشورها , نه با فعالیت های وسیع در حوزه ی علوم انسانی , بلکه با رشد کارخانه جات و صنایع آغاز می شود. م م

اما دیدگاه دوم میگوید , مدرنیزاسیون محصول مدرنیته می باشد. برای ورود به عصر جدید بایستی از دانشگاه ها و مراکز علمی , فکری و فرهنگی آغاز کرد . به همین علت رشد علوم انسانی اولویت می یابد و مبنای حرکت به سوی عصر جدید تلقی می شود. م م

حال به سوال اول بر می گردم . اصالت چیست ؟ این وضعیت  در مقابل قلابی بودن , تقلبی بودن یا غیر اصل بودن قرار می گیرد. اگر فرآیند توسعه از مسیر دوم رخ دهد , شاهد جامعه ای  اصیل خواهیم بود . م م

حبیب رضایی
بهمن 95