Posts

How we are able to escape the representation territory the objects and physical spaces? How Individuality and usual techniques are able to build a

هنرمندان آوانگارد ، آیا ویژگی های روانشناختی خاصی را دارا می باشند؟ چه فاکتورهایی در آنها ، مرزهای سنتی هنرها را از سر راه بر می دارد

نقاشی در طبیعت ، در عین ایجاد درگیری های سازنده ، نقاش را به شکلی بی واسطه در معرض پروسه ی خلق پدیده ها قرار می دهد

هنرهای مفهومی ، رویکرد کلاسیک به هنر را به چالش کشیدند و فضای وسیع و در عین حال تازه ای را برای فعالیت های هنری مبتنی بر اولویت ایده بر فرم شکل دادند

هنرهای معاصر ، تلاش دارند ، پاسخ هایی شخصی به پدیده های رایج بدهند. اولویت پاسخ های فردی بر پاسخ های عمومی از مهمترین ویژگی های هنرهای معاصر است

رنگشناسی ، پالت های رنگی ، رنگسازی عینی و تمرکز بر ساختمان رنگ در نقاشی

هنر آبستره ، بیش از آنکه بیانگر یک سبک خاص در نقاشی باشد ، نگاهی است که هنر نیمه ی اول قرن بیستم را از خود متاثر ساخته است

دانش هنری و در اینجا دانش آناتومی ، هر چند به صورت مستقیم در خلق اثر هنری مداخله ندارد ، اما امکاناتی را فراهم میکند که به مدد آن ممکن است حساسیت های خاصی در فرد شکل گیرد