Posts

پل سزان یا بهتر بگوییم معمار هنر مدرن ، گستره ی وسیعی از جنبش های پس از خود را تحت تاثیر قرار داد. یکی از مهمترین نظریات سزان ، ریداکسیون پدیده های طبیعی به شکل های بنیادین است .

طراحی به عنوان یک مدیوم مستقل یا نامستقل همواره مورد گفتگو بوده است. برخی وجوه این رسانه آن را به سوی یک مدیوم مستقل هدایت میکند و برخی نه

طراحی و معانی گسترده ی آن ، مخصوصن امروزه ، چالش برانگیز شده است. گاهی مراد از طراحی ، بازنمایی است و گاهی آنچه طراحی را معنادار میکند ، کنش هنرمند است

طراحی ها دو کارکرد عمده را به دوش می کشند. در نگاه اول ، طراحی به مثابه یک مدیوم مستقل عمل میکند. در نگاه دوم اما ، خروجی ها از اهمیت کمتری برخوردارند ، آنچه در این نگاه