Posts

پل سزان یا بهتر بگوییم معمار هنر مدرن ، گستره ی وسیعی از جنبش های پس از خود را تحت تاثیر قرار داد. یکی از مهمترین نظریات سزان ، ریداکسیون پدیده های طبیعی به شکل های بنیادین است .