Posts

آیا ارتباط معناداری بین هنر و نظام های غیردموکراتیک وجود دارد . آیا نظام های غیردموکراتیک ( از هر گونه و نوع ) کنش معناداری را در مواجهه با هنرها تجربه می کنند. تاریخ در این زمینه به ما چه میگوید؟

این فیلم کاوشی است در رفتار انسان در مواجهه با پدیده هایی که شناخت کافی نسبت به آن وجود ندارد

این فیلم در ستایش آهستگی است

ارتباط میان عکاسی و بازنمایی طبیعت بسیار بدیهی بنظر می رسد . اما شاید گاهی به این نکته توجه کرده باشیم که عکس ها ، هر چند بسیار دقیق ، گونه ای فاصله با عینیت خود دارند

نمایشگاهی از آثار رضا بهاروند در گالری ماه ، من را بر آن داشت که نوشتاری آموزشی را تهیه کنم . مخاطب این نوشتار ، بیش از خود هنرمند ، دانشجویان نقاشی است

گئرنیکا

واکنش پیکاسو به مقوله ی جنگ ، جالب توجه است . او نه به جنگ جهانی ، که به جنگ داخلی اسپانیا واکنش نشان داد. جنگی که در آن هموطنانش در معرض تهاجم قرار گرفته بودند

sol-lewitt

هنرهای مفهومی ، تلقی های کلاسیک درباره ی هنر را به چالش کشید ، اولویت ایده بر فرم را به میان آورد و حس و مهارت هنرمند را تا حدودی به حاشیه راند