سل لویت ، درباره ی هنر مفهومی
ایده ها به ماشینی تبدیل میشود که هنر را می سازد . نوعی از هنر که نمایشی یا تئوری نیست, بلکه آموختنی است و با تمامی فرآیندهای ذهنی سر و کار دارد . نوعی از هنر که هدفمند نیست . هنر مفهمی لزوما منطقی نیست . منطق , یک قطعه یا مجموعه ای از قطعات ابزاری است که گاهی اوقات برای تخریب شدن استفاده می شود . ایده ها را نبوغ کشف می کند . افکار غیر منطقی را باید دقیقن و به طور منطقی دنبال کرد.

سل لویت . مقالاتی درباره ی هنر مفهومی , 1967 و جملاتی درمورد هنر مفهومی , 1969