<      Back                    <<     Home

 Arrival درباره ی فیلم

این فیلم کاوشی در رفتارهای انسان است. فیلم , نشان می دهد که زمینی ها تا چه حد غیر منعطف و آسیب پذیر هستند.
چند سفینه حامل موجودات فضایی در چندین نقطه از کره ی زمین فرود آمده است. این اتفاق خیلی سریع تبدیل به یک بحران جهانی می شود. یک خانم و آقای دانشمند زبان شناس / مترجم برای یافتن راهی برای ارتباط با این موجودات دعوت می گردند. این دو نفر تلاش میکنند تا با کشف رمز ا ز زبان مهمانان ناخوانده ی فضایی , راهی برای ارتباط با آنها ایجاد نمایند.
فیلم درباره ی موضوعی سخن می گوید که هر یک از ما به نوعی تجربه ای از آن داریم. مشکلی که دو دانشمند در این فیلم با آن روبرو هستند , ارتباط با فضایی ها نیست . مساله اصلی, زمینی ها هستند.

محبیب رضایی / اسفند 95