<      Back                    <<     Home

Into the wild درباره ی فیلم

این فیلم ,  در ستایش آهستگی است.م
فیلم , داستان پسری است که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده  و نسبت به شیوه ی زندگی خود و خانواده اش نقد دارد.  او زندگی مدرن را نمی پسندد و تلاش میکند با باور خود زندگی کند. از خانواده فاصله ی میگیرد. به سوی طبیعت می رود و سعی میکند تا از بروزهای جامعه – ی صنعتی شده –  دوری کند. پول هایش را می سوزاند و پیاده به راه می افتد.  فیلم, داستانی آرام دارد و از گره های درآماتیک عجیب و غریب هم خبری نیست. وضعیتی که شخصیت اصلی فیلم از آن گریزان است , درگیری های رایج در جوامع صنعتی است . پول, زندگی مصرفی , بی معنایی با هم بودن و ناکارآمدی نهادهایی همچون خانواده . الکساندر برای رهایی از این وضعیت, به تنهایی خود پناه می برد. البته در طبیعت . او راز یک زندگی سالم را در پناه بردن به تنهایی خود در طبیعت می یابد. در این زندگی جدید , او در پی  باز پی ریزی یک نظام  اخلاقی است . در این سیستم , زیاده روی در مصرف جایگاهی  ندارد. هیولاوار به دنبال سکس نیست و قوانین اجتماعی دست و پاگیر نیز , اهمیتی ندارند. در این سیستم  الکساندر برای خود یک خانه ی جدید می یابد. دست از کشتن جانوران بر می دارد و به گیاه خواری روی می آورد. سرانجام الکساندر در خانه ی جدید خود در دل طبیعت , جایی که خود را به آن متعلق می داند می میرد. مرگ الکساندر , بیش از آنکه از بین رفتن تلقی شود , پیوستن به طبیعت است.م