<      Back                    <<     Home

مدیوم های مستقل

طراحی، یک مدیوم مستقل نیست . بسیاری از همکاران با این گزاره بیشتر موافقند تا گزاره ی طراحی یک مدیوم مستقل است. نیازمندی نقاشی به طراحی ُ (در شکل کلاسیک آن) امروزه دیگر چندان قابل درک نیست .
اگر جداسازی مدیوم ها بر اساس  متریال اتفاق بیفتد ُ‌یعنی  نقاشی ُ مجسمه سازی ُ‌سینما ُ‌تیاتر و دیگر مدیوم ها ُ‌تنها به واسطه ی تغییر متریال آنها تفکیک شوند  آن وقت یک مدیوم دیگر خواهیم داشت و آن هم طراحی است. چرا که متریال و ابزار متفاوتی برای آن دیده می شود . امروزه اما دیگر این تقسیم بندی ( هر چند از طریق آن میتوان به  استقلال طراحی رسید)  چندان دقیق به نظر نمی رسد. امروزه پارامترهای دخیل در شکل گیری مدیوم بسیار متفاوت  است .  مثلا رفتار هنرمند میتواند عاملی مهمی در شکل گیری یک  مدیوم باشد .  میزان مداخله ی مخاطب در ادراک اثر میتوند خود عامل مهم دیگری باشد . میزان بهره مندی از تکنولوژی و پیشرفت های فن آورانه عامل مهم دیگری است .  دیمتریالیزاسیون خود عامل دیگری است.
این ها و ده ها عامل مهم دیگر ، امروزه میتوانند مدیوم های کامل جدیدی ( با استقلال کامل یا ناقص)  را شکل دهند.
از این رو برخورد های جزم گرا در تعریف و پذیرش یک مدیوم، قطعن ، امروزه دیگه کارا نیست .

حبیب رضایی
نود و هشت