Joseph Beuys and Artistic Education ! section 4

سوژه ای که با پیچیدگی های زندگی مدرن مواجه شده است ، ممکن است به سختی قادر باشد که یک محتوای منسجم را شکل داده و موقعیتی انتقادی و با اعتماد بنفس را پدید آورده و حفظ کند.
ویلهم اشمیت ( فیلسوف آلمانی ) ، دو راه مشخص را نشان می دهد که در آن، فرد ممکن است برای برپاکردن خودباوری در جامعه ی پست مدرن

Joseph Beuys and Artistic Education ! section 3

یکی از موضوعات اساسی در فرهنگ معاصر ، سوال از هویت است. در این عصر ، هویت شخصی به شکل فزاینده ای در زیر ساله ی بی قدرتی روایت های بزرگ مذهبی ، سنتی و سیاسی که دیگر قدرت ساخت پناهگاه متافیزیکی برای شک و تردیدهای شخصی و انتقادها یا درگیری های چندفرهنگی را ندارند، ناپایدار است.

Joseph Beuys and Artistic Education ! | section 2

ایده ی شیلر برای بازی ، بدور از لذت بیهوده است . بجایش ، بازی از طریق استفاده ی آگاهانه از دو محرک ذهنی متناقض حاصل می شود. محرک مادی و محرک فرمی . در حالیکه محرک مادی بر تجربیات روانی فرد متمرکز است، محرک فرمی تلاش می کند تا ساختارها و قوانین را بر افراد و چیزها سوار کند .

Joseph Beuys and Artistic Education ! | section 1

من از این آگاهی حمایت میکنم که به شکل فزاینده ای راهی دیگری به جز آموزش هنری به انسان وجود ندارد. جوزف بویز
آموزش ، نقشی محوری در اندیشه ی جوزف بویز ، یکی از تاثیرگزارترین هنرمندان قرن بیستم ، دارد .
بویز و وارهول ، اغلب به عنوان دو هنرمند مهم در تعیین مسیر هنر معاصر معرفی می شوند. 

Reduction in Painting

پل سزان یا بهتر بگوییم معمار هنر مدرن ، گستره ی وسیعی از جنبش های پس از خود را تحت تاثیر قرار داد. یکی از مهمترین نظریات سزان ، ریداکسیون پدیده های طبیعی به شکل های بنیادین است .

Independent Mediums

طراحی به عنوان یک مدیوم مستقل یا نامستقل همواره مورد گفتگو بوده است. برخی وجوه این رسانه آن را به سوی یک مدیوم مستقل هدایت میکند و برخی نه

sol lewitt

Two artistic manifests

کارکرد عمده ی هنرها چیست ؟ آیا هنرها میخواهند جهان را به جای زیباتری برای زندگی مبدل کنند یا

On the meanings of design

طراحی و معانی گسترده ی آن ، مخصوصن امروزه ، چالش برانگیز شده است. گاهی مراد از طراحی ، بازنمایی است و گاهی آنچه طراحی را معنادار میکند ، کنش هنرمند است

Complex contemporaneity

   

The Aesthetic of Repetition | A. Hakim

خُردترین و بنیادی ترین واحد معنایی، محورهای ایکس و ایگرگ ، چارچوبی را برای تعین بخشیدن به مفاهیم شکل داده اند؛ همانطور که در علوم متفاوت از جمله هندسه

Artistic pluralism

تکثرگرایی هر چند دهه ها تسلط بی چون و چرایی بر تصمیم گیری های کلان فرهنگی در برخی جوامع مترقی داشت ، امروزه این نگاه کمی در حال تغییر است

The beauty and Totalitarianism

آیا ارتباط معناداری بین هنر و نظام های غیردموکراتیک وجود دارد . آیا نظام های غیردموکراتیک ( از هر گونه و نوع ) کنش معناداری را در مواجهه با هنرها تجربه می کنند. تاریخ در این زمینه به ما چه میگوید؟

On ‘Arrival’

این فیلم کاوشی است در رفتار انسان در مواجهه با پدیده هایی که شناخت کافی نسبت به آن وجود ندارد

On ‘Into The Wild’

این فیلم در ستایش آهستگی است

Process Or Product ?!

طراحی ها دو کارکرد عمده را به دوش می کشند. در نگاه اول ، طراحی به مثابه یک مدیوم مستقل عمل میکند. در نگاه دوم اما ، خروجی ها از اهمیت کمتری برخوردارند ، آنچه در این نگاه

Photograph and representation’s thread

ارتباط میان عکاسی و بازنمایی طبیعت بسیار بدیهی بنظر می رسد . اما شاید گاهی به این نکته توجه کرده باشیم که عکس ها ، هر چند بسیار دقیق ، گونه ای فاصله با عینیت خود دارند

The originality

اصالت رخدادها و فرآیندها با گسترش تجربه و درک ما از زمان در حال تغییر هستند

De familiarization of routine

آشنایی زدایی از ترم های آشنا در ادبیات و هنر در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم است. آشنایی زدایی به معنای زدودن وجوه آشنا از پدیده هاست. اینجا ، آشنایی زدایی با زندگی روزمره آشنا می شود . زندگی ملال آور ، برای خلاصی از ملال ، چاره ای جز آشنا شدن با مفهوم آشنایی زدایی ندارد

On the verge of fulfillment | Tandis Art Magazine, Vol 239

نمایشگاهی از آثار رضا بهاروند در گالری ماه ، من را بر آن داشت که نوشتاری آموزشی را تهیه کنم . مخاطب این نوشتار ، بیش از خود هنرمند ، دانشجویان نقاشی است

Death and awareness, picasso and Guernica

واکنش پیکاسو به مقوله ی جنگ ، جالب توجه است . او نه به جنگ جهانی ، که به جنگ داخلی اسپانیا واکنش نشان داد. جنگی که در آن هموطنانش در معرض تهاجم قرار گرفته بودند

On Conceptual art

هنرهای مفهومی ، تلقی های کلاسیک درباره ی هنر را به چالش کشید ، اولویت ایده بر فرم را به میان آورد و حس و مهارت هنرمند را تا حدودی به حاشیه راند