این بخش حاوی برخی متن های نسبتن کوتاه ، تالیف و ترجمه ، و همچنین نکات آموزشی کوتاه می باشد

سوژه ای که با پیچیدگی های زندگی مدرن مواجه شده است ، ممکن است به سختی قادر باشد که یک محتوای منسجم را شکل داده و موقعیتی انتقادی و با اعتماد بنفس را پدید آورده و حفظ کند.
ویلهم اشمیت ( فیلسوف آلمانی ) ، دو راه مشخص را نشان می دهد که در آن، فرد ممکن است برای برپاکردن خودباوری در جامعه ی پست مدرن

یکی از موضوعات اساسی در فرهنگ معاصر ، سوال از هویت است. در این عصر ، هویت شخصی به شکل فزاینده ای در زیر ساله ی بی قدرتی روایت های بزرگ مذهبی ، سنتی و سیاسی که دیگر قدرت ساخت پناهگاه متافیزیکی برای شک و تردیدهای شخصی و انتقادها یا درگیری های چندفرهنگی را ندارند، ناپایدار است.

ایده ی شیلر برای بازی ، بدور از لذت بیهوده است . بجایش ، بازی از طریق استفاده ی آگاهانه از دو محرک ذهنی متناقض حاصل می شود. محرک مادی و محرک فرمی . در حالیکه محرک مادی بر تجربیات روانی فرد متمرکز است، محرک فرمی تلاش می کند تا ساختارها و قوانین را بر افراد و چیزها سوار کند .

من از این آگاهی حمایت میکنم که به شکل فزاینده ای راهی دیگری به جز آموزش هنری به انسان وجود ندارد. جوزف بویز
آموزش ، نقشی محوری در اندیشه ی جوزف بویز ، یکی از تاثیرگزارترین هنرمندان قرن بیستم ، دارد .
بویز و وارهول ، اغلب به عنوان دو هنرمند مهم در تعیین مسیر هنر معاصر معرفی می شوند. 

پل سزان یا بهتر بگوییم معمار هنر مدرن ، گستره ی وسیعی از جنبش های پس از خود را تحت تاثیر قرار داد. یکی از مهمترین نظریات سزان ، ریداکسیون پدیده های طبیعی به شکل های بنیادین است .

طراحی به عنوان یک مدیوم مستقل یا نامستقل همواره مورد گفتگو بوده است. برخی وجوه این رسانه آن را به سوی یک مدیوم مستقل هدایت میکند و برخی نه

sol-lewitt

کارکرد عمده ی هنرها چیست ؟ آیا هنرها میخواهند جهان را به جای زیباتری برای زندگی مبدل کنند یا

طراحی و معانی گسترده ی آن ، مخصوصن امروزه ، چالش برانگیز شده است. گاهی مراد از طراحی ، بازنمایی است و گاهی آنچه طراحی را معنادار میکند ، کنش هنرمند است