<      Back                    <<     Home

هنر آبستره .  دوره ی چهارم

کورس آنلاین نظری و عملی

دوشنبه ها – 22- 20- اسکایپ

مبانی شکل گیری . هنرمندان ، گروه ها و نهادها

در این دوره ی دو ماهه ، علاوه بر طرح مباحث نظری عمده ی هنر آبستره ، به یک فرآیند آبستراکسیون در طراحی نیز توجه خواهیم کرد . در این پروسه ، دانشجویان با انتخاب یک ابژه ی طبیعی ، فرآیند حرکت از عینیت به ذهنیت را در آن تجربه خواهند کرد