گریزناپذیری

گریزپذیری و گریزناپذیری رویدادها
کوتاه درباره ی نمایش ” پسران تاریخ ” م

گریز پذیری و گریزناپذیری رویدادها در روان ما , ورطه ی زیستی ما را به سوهایی می کشد. انجا که روان ما باور به گریز پذیری دارد و انجا که روان ما باور به گریزناپذیری رویدادها دارد , دو گونه موجود تعریف میشود. نمایش پسران تاریخ بر اساس نوشته ای از الن بنت , گفت و گویی موفق درباره ی انسان , گریز پذیری و گریز ناپذیری است.م
نمایش با موسیقی خوب , بازیها و همچنین ریتم موفق تلاش میکند به فرمی هم راستا با جهان متن دست یابد.م

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *