عنوان کارگاه: نقاشی در طبیعت 
کارگاه آزاد نقاشی در طبیعت  | بررسی مباحث مرتبط با طراحی و نقاشی از طبیعت

زمان برگزاری : اسفند 1386  تا بهمن 1398 - جمعه ها  | ساعت 06 - 18 
طول ترم: 8 جلسه

به دلیل شیوع کرونا ، این دوره در حال حاظر برگزار نمی شود