عنوان کارگاه: کارگاه طراحی معاصر 
بررسی مباحث نظری و عملی مرتبط با طراحی معاصر

زمان برگزاری : خرداد و تیر 1387-  پنجشنبه ها  | ساعت 15 - 19 
طول دوره: 8 جلسه
گالری شمیس 

دوره پایان یافته است