آموزش هنر در طی یک دهه ی اخیر ، تغییرات بنیادینی را شاهد بوده است . تغییر الگوهای نسلی، تغییر وسیع در متعلق مفهوم شناخت ( از اوایل دوران مدرن به این سو)  و گذر از روایت ها و فراروایت های کلان، آموزش هنر را در تنگناهایی قرار داده است. یکی از نخستین نتایج آنچه رخ داده است ، تغییر الگوی معلم به معلم – آرتیست می باشد. معلم آرتیست ، دیگر آموزش دهنده نیست ، بلکه همراهی کننده است. آموزش می دهد ، آما بیش از آموزش تربیت میکند.
این گونه از آموزش، در زیبایی شناسی، تربیت و آموزش غیرمستقیم  در زیبایی شناسی را پیشنهاد می دهد و در موارد فنی آموزش مستقیم را تجویز میکند. در این ساختار، هنرجویان در کنار کار و همچنین توجه به  مسائل فنی ، پا را به حیطه ی وسیع علوم انسانی می گذارند. این گفتگو ، نهایتا سازنده ی یک جهان جدید خواهد بود که در آثار هنری هنرجو بروز خواهد کرد. م
در یک نگاه کلی، کارگاه ها / چه در استودیو و چه در طبیعت / بر رشدِ فردیت ، هویت و  مفهومِ بازنگری / فنی، تکنیکی و فکری/ مترکز است.م
آنچه در این کارگاه ها رخ می دهد، بیش از آنکه معطوف به معلم – آرتیست باشد، معطوف  به هنرجوست. این کمک میکند تا مشابهت سازی کمی کاهش یابد.

Since the 2010s, Habib Rezaei has been receiving students to his Studio in Tehran. Studying with Habib Rezaei is something in-between a school and working independently. The students work side by side and sometimes with the master, and in the studio everything from painting techniques to philosophical & psychological terms is discussed.
The studio emphasizes on the Individuality, identity and Revision concept. the students get a process of  his / her daily studies assignments.
Becoming a student is not cost-free.

How to become a student:
Write a review of yourself and attach five good photos of your recent works.
The review itself should be a page long. Send a letter where you include your e-mail address or e-mail your application to habib.rezaei@soore.ac.ir

Address:
Univercity: No 223, Azadi st, Tehran, Iran
Studio : No 3 , Pak-doust alley, Abd-ol-azimi st , Dr Ayat st, Damavand Ave , Tehran, Iran

Instagram : @North.barbizon