آموزش هنر در طی یک دهه ی اخیر ، تغییرات بنیادینی را شاهد بوده است . تغییر الگوهای نسلی، تغییرات وسیع در فرآیند شناخت ( از اوایل دوران مدرن به این سو)، شکل گیری الگوهای زیستیِ خُرد به جای الگوهای کلان و گذر از روایت ها و فراروایت های کلان، آموزش هنر را گاهن در تنگناهایی قرار داده است. یکی از نخستین نتایج آنچه رخ داده است ، تغییر الگوی معلم به معلم – آرتیست می باشد. معلم آرتیست ، دیگر آموزش دهنده نیست ، بلکه همراهی کننده است. آموزش می دهد ، آما بیش از آموزش تربیت میکند.
این گونه از آموزش، در زیبایی شناسی، تربیت و آموزش غیرمستقیم  در زیبایی شناسی را پیشنهاد می دهد و در موارد فنی آموزش مستقیم را تجویز میکند. در این ساختار، هنرجویان در کنار کار و همچنین توجه به  مسائل فنی ، پا را به حیطه ی وسیع علوم انسانی می گذارند. این گفتگو ، نهایتا سازنده ی یک جهان جدید خواهد بود که در آثار هنری هنرجو بروز خواهد کرد. م
در یک نگاه کلی، کارگاه ها / چه در استودیو و چه در طبیعت / بر رشدِ فردیت ، هویت و  مفهومِ بازنگری / فنی، تکنیکی و فکری/ مترکز است.م
آنچه در این کارگاه ها رخ می دهد، بیش از آنکه معطوف به معلم – آرتیست باشد، معطوف  به هنرجوست. این کمک میکند تا مشابهت سازی کمی کاهش یابد.

Since the 2010s, Habib Rezaei has been receiving students to his Studio in Tehran. Studying with Habib Rezaei is something in-between a school and working independently. The students work side by side and sometimes with the lecturer, and in the studio everything from painting techniques to philosophical & psychological terms are discussed.
The studio emphasizes on the Individuality, identity and Revision concepts. the students get a process of  his / her daily studies assignments.

Becoming a student is not cost-free.

How to become a student:
Write a review of yourself and attach five good photos of your recent works.
The review itself should be a page long. Send a letter where you include your e-mail address or e-mail your application to habib.rezaei@soore.ac.ir

Address:
Univercity: No 223, Azadi st, Tehran, Iran
Studio : No 3 , Pak-doust alley, Damavand Ave, Tehran, Iran

Instagram : @North.barbizon